ហាងលក់ម៉ូតូ ហុងដា ឡេង ឡាយ

House № 123, St. presh Sihanok, Sangkat Boeng Prolit, Khan Prampir Meakkakra, Phnom Penh