ហុងលី ( ញ៉ ) មានលក់សម្ភារៈសិក្សាការិយាល័យ

House № 52, St. 640, Sangkat Chhbar Ampov Ti Muoy, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh