ហ៊ួត ជា នាំចូល ចែកចាយ សាខា ហួត ជា គីឡូ 10

Lu village, Sangkat Svay Pak, Khan Russey Keo, Phnom Penh