ហុយៗ បុកល្ហុងបែបថៃ រសជាតិដើម

Phum Ti Bei, Sangkat Chrouy Changvar, Khan Chraoy Chongvar, Phnom Penh