IKIM Café & Restaurant

House № 66, St. 777, Kraol Kou village, Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Khan Russey Keo, Phnom Penh