ចូលម្លប់ ស្ប៉ា & សាឡន សាខា 310

House № 201, St. 310 Corner 143, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh