ផ្ទះសំណាក់ និងអាហារដ្ឋាន កណ្តៀងស្រស់

Kandaol Kaong village, Kaong Kang commune, Ponhea Kraek district, Tboung Khmum