ហាង បុកក្ដាម ស្រែ

Ta Phul village, Sangkat Svay Dankum, Krong Siem Reap, Siemreap