ខេមា កាហ្វេដូងក្រអូបធម្មជាតិ

Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh