ហាង ម្ហូបខ្មែរត្រជាក់ចិត្ត

Sangkat Krang Thnong, Khan Saensokh, Phnom Penh