អង្ករខ្មែរប្រណិត សាខាភូមិ 24 ព្រៃស

House № 90, Sangkat Prey Sa, Khan Dangkao, Phnom Penh