ខូវ​ ចាន់ធួក ហាង​លក់ផ្កាជ័រ បោះដុំ- រាយ

House № 322D, St. 271, Sangkat Tuek Thla, Khan Saensokh, Phnom Penh