ខ្លុយស្នេហ៏ កាហ្វេ

Roung Chakr 1 village, Sangkat Kouk Khleang, Khan Saensokh, Phnom Penh