Krana Restaurant and Bar

House № 32, St. 308, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh