កាហ្វេ គ្រួសាររុងរឿង

Trapeang Rumpeak village, Tram Kak commune, Tram Kak district, Takeo