ហាង គុយទាវឆ្ងាញ់ ៣ ជំនាន់ សាខា II

St. 175, Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh