អាហារដ្ឋាន ឡាឡា 999

Cheung Lang village, Sangkat Suong, Krong Suong, Tboung Khmum Province