លក្ខិណា សំអាងការ

Baliley 1 village, Paoy Paet commune, Paoy Paet district, Banteay Meanchey