លឹម សោម៉ា កាត់ដេរ

Ou Ambel village, Sangkat Ou Ambel, Krong Serei Saophoan, Banteay Meanchey