ហាងអ៊ុតសក់ ឡុង ខេង

House № 110, St. 107, Sangkat Ou Ruessei Ti Buon, Khan Prampir Meakkakra, Phnom Penh