ឡុង ស៊ីមប៉ លក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចទំនើប

House № 398, St. 199, Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh