មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំរថយន្ត លី សៃឃាង (បុរីពិភពថ្មី ចំការដូង)

Thmei village, Sangkat Dangkao, Khan Dangkao, Phnom Penh