ហាង មច្ឆាទេព​ លក់គ្រឿងតុបតែង និងសំភាររោងការគ្រប់មុខ

Preaek Moha Tep village, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang