ហាង ស៊ុបចង្កាក់ ម៉ែអាជាតិ សាច់អាំង

Angkor village, Preaek Phtoul commune, Angkor Borei district, Takeo