ហាងនំបុ័ង ម៉ែអាឆ្ងាញ់ III

National Road 21, Preaek Samraong village, Sangkat Ta Khmau, Krong Ta Khmau, Kandal