ម៉ាក់ ស៊ិនប៊ី​ មានលក់គ្រឿងក្រអូបគ្រប់មុខ

St. 56A, Thma Puok village, Thma Puok commune, Thma Puok district, Banteay Meanchey