ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប មានជ័យ

St. 136, Monourom village, Monourom commune, Thpong district, Kampong Speu