មាស ម៉ាប់ លក់គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងដែក និងគ្រឿងអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទ

National Road 4, Traeng Trayueng commune, Phnum Sruoch district, Kampong Speu