ម៉េង ហ័ង គោដុត

Sangkat Samraong, Krong Samraong, Oddar Meanchey