មុំ ធារ៉ា លក់ ជួសជុល ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ

Thnal Baek village, Sangkat Roka Krau, Krong Doun Kaev, Takeo