អាហារដ្ឋាន មាន់ដុតស្រុកស្រែ

Teaksen Tboung village, Sangkat Kouk Chak, Krong Siem Reap, Siemreap