ហាងលក់ម៉ូតូ ម៉ូវ សេងអឿន​ 168

House № 2Eo, St. 143, Sangkat Veal Vong, Khan Prampir Meakkakra, Phnom Penh