ណារ៉ុង កាហ្វេដូងក្រអូប សាខាទី 1 បឹងត្របែក

Sangkat Tumnob Tuek, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh