New Place Restaurant

St. 233 Corner 138, Sangkat Phsar Depou Ti Pir, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh