បន្ទប់ពិគ្រោះ ព្យាបាល ជម្ងឺទូទៅ វេជ្ជ. ឯកទេស ង៉ែត ប៉ាធី

House № 813, Preah Monivong Blvd., Sangkat Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh