ង៉ូវ ហេង ទិញលក់ & បង់រំលស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ

House № 169E0, St. 161, Sangkat Ou Ruessei Ti Muoy, Khan Prampir Meakkakra, Phnom Penh