នីសា លក់បង្អែមគ្រប់មុខ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ ​

Chrey Thum village, Prey Angkunh commune, Bavet district, Svay Rieng