NT Coffee

House № 36, St. 466, Phum 8, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh