ហាង នំខេក 999

House № 31A, St. 430, Phum 3, Sangkat Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh