ហាងលក់ម៉ូតូ អ៊ឹង ហុកឡេង

Chong Kausu village, Sangkat Sla Kram, Krong Siem Reap, Siemreap