អូនរាជ កាហ្វេ ដូងគុជ

House № 58, St. 105, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh