ផាន់ណា លក់ដុំ រាយ គ្រឿងក្រអូប និងសម្ភារៈទារកគ្រប់ប្រភេទ

Daeum Chan1 village, Sangkat Chhbar Ampov Ti Pir, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh