បញ្ញា កាត់សក់នារី ផាត់មុខ ធ្វើសក់

Chonlong village, Sangkat Sala Kamraeuk, Krong Siem Reap, Siemreap