ហាង បុកល្ហុងក្ដាមសេះ II

Voat Bour village, Sangkat Sala Kamraeuk, Krong Siem Reap, Siemreap