ផា សុភាស់ ទិញ-លក់ និងមានជួសជុលទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ

House № 57, St. 357, Daeum Slaeng1 village, Sangkat Chhbar Ampov Ti Pir, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh