ភ្នំពេញលក់ថ្នាំលាប U-90 និងគ្រឿងសំណង់គ្រប់ប្រភេទ

House № 363, St. 271, Sangkat Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh