Pi Por Café & Restaurant

House № 2193 (Inside Borey Angkor Phnom Penh), St. 1&2, Sangkat Khmuonh, Khan Saensokh, Phnom Penh