Pick Up Coffee

St. 430, Sangkat Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh