អាហារដ្ឋាន ពិសី

House № 13, St. 380, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh