ហាងពងមាន់អាំងភូមិ II

Saen Sokh Ti Muoy village, Sangkat Khmuonh, Khan Saensokh, Phnom Penh